معرفی


شركت كمباين سازي ايران در آذر ماه 1348 در اداره ثبت شركتها به نام شركت جانساز (سهامي خاص) ثبت شد و طي سالهاي 1349 و 1361 به ترتيب به شركت ايران جاندير (سهامي خاص) و كمباين سازي ايران (سهامي خاص) تغيير نام داد و نهايتاً‌به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 25 اسفند ماه 1370 نوع شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل گرديد.