مأموریت


شرکت کمباین سازی ایران به عنوان بزرگترین تأمین کننده ماشین آلات و ادوات کشاورزی در منطقه، مأموریت خود را تولید و تأمین گسترده ماشین آلات و ادوات کشاورزی، با هدف کاشت ، داشت و برداشت آسانتر با رویکرد هزینه کمتر و صرفه اقتصادی بیشتر قرار می دهد.