مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
علیرضا محمودی عضو هیئت مدیره
کاظم جعفرزاده عضو هیئت مدیره
علی اصغر حمیدی فرد سرپرست و عضو هیئت مدیره
علی خطیبی عضو هیئت مدیره
غلامرضا جمالی عضو هیئت مدیره